ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ sport24.gr
Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «BETBLOG» ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «SMART TV»

Ο διαδικτυακός τόπος betblog.sport24.gr προσφέρει την χρήση της εφαρμογής στην τηλεοπτική συσκευή σας υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Εάν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή , συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου betblog.sport24.gr

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος betblog.sport24.gr παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες το περιεχόμενο της εφαρμογής smart tv  που περιλαμβάνει άρθρα και δημοσιογραφικό υλικό (εφεξής «Περιεχόμενο») του διαδικτυακού τόπου betblog.sport24.gr . Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι το betblog.sport24.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση και την αποτυχία λήψης του περιεχομένου.
 

 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες, η Εφαρμογή και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από το betblog.sport24.gr  προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε την Εφαρμογή και το Λογισμικό με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο Λογισμικό, στην Εφαρμογή και στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το betblog.sport24.gr για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο της Εφαρμογής και κατ’ επέκταση του διαδικτυακού τόπου betblog.sport24.gr (αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.
 

3.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το betblog.sport24.gr δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο για το Περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ που διατίθενται από τους ως άνω δικτυακούς τόπους. Δια την αποδοχή των παρόντων ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το betblog.sport24.gr δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής και του Περιεχομένου.
 

4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το betblog.sport24.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει όρια που αφορούν στη χρήση της Εφαρμογής και του Περιεχομένου.

Το betblog.sport24.gr δικαιούται, αζημίως, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, την Εφαρμογή και το Περιεχόμενο ακόμα και χωρίς πρότερα ειδοποίηση.

Αποδέχεστε ότι το betblog.sport24.gr δεν ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της Εφαρμογής.
 

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι:

Αναλαμβάνετε πλήρως κάθε κίνδυνο από την χρήση της Εφαρμογής. Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".

Το betblog.sport24.gr δεν σας εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι:

(α) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

(β) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.

(γ) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι ακριβές.

 (δ) Τυχόν λάθη στην Εφαρμογή και το Περιεχόμεο θα διορθώνονται.

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι το betblog.sport24.gr δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:

(α) Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής,

(β) Υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράζονται ή άλλως πως αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την Εφαρογή ή μέσω αυτών,

(γ) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενό και τα δεδομένα σας ή τροποποίηση αυτών,

(δ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου.

(ε) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που ανεβαίνουν στις υπηρεσίες του betblog.sport24.gr, είναι πιθανό να εκτεθείτε σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνo το betblog.sport24.gr για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστείτε, λόγω της έκθεσής σας στο ως άνω περιεχόμενο.

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το betblog.sport24.gr τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα την νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

1. την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει το betblog.sport24.gr .

2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της Εφαρμογής.

Κατ’ εξαίρεση το betblog.sport24.gr μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

2. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το betblog.sport24.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το betblog.sport24.gr.

3. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

 

8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Tο betblog.sport24.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@ sport24.gr.

 

9. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

9.1Το betblog.sport24.gr σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να παράσχετε στο betblog.sport24.gr τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ sport24.gr.

1. μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος,

2. μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,

3. μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση,

4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας,

5. μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος,

6. μια υπεύθυνη δήλωσή σας, επί ποινή ψευδούς βεβαίωσης, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος
 

9.2 To περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα  - διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του betblog.sport24.gr του ανήκουν ή ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τα έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του betblog.sport24.gr ή εκπομπή του betblog.sport24.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Ειδικά για τα rss feed μας, τονίζεται ότι διατίθενται από το betblog.sport24.gr προς τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Η εμπορική χρήση του περιεχομένου ή/και των rss feed μας απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), download, διαμόρφωση, τροποποίηση των rss feed μας, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Ρητά απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση του Περιεχομένου μας ή/και των rss feed μας ως μέσο για την πώληση παντός είδους υλισμικού ή/και λογισμικού.

9.3 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων μας ή/και των διακριτικών μας γνωρισμάτων χωρίς την άδειά μας

 

10. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΩΝ

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να έχουν πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του betblog.sport24.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης, των οποίων δια της αποδοχής σας ρητά δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του betblog.sport24.gr  και υμών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.